Medlemskap i kirken
Medlemskap i kirken

Den som melder seg ut av kirken, har rett til informasjon om hva følgene av utmeldingen er. Man mister både kirkelige rettigheter og plikter.

Her er noen forklaringer på hva som skjer i kirkens handlinger og spørsmål – med svar.

 

Kirkens oppgave
Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiv folk har for å oppsøke kirkens sine tjenester. Bispedømmene, prostiene og kirkesoknene (= menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet. Alle innbyggerene i Norge bor dermed i et av Den norske kirke sine sokn. Den norske kirken vender seg mot hele befolkningen. Også utmeldte og andre som ikke er medlemmer i Den norske kirken, er velkomne til gudstjenester og andre arrangement i kirken.

 

Dåp
Dåp er en kirkelig handling. Foreldre som er utmeldte kan ikke uten videre kreve å få døpe sine barn. Barnedåp forutsetter at barna blir opplært i den kristne tro. Dersom foreldre som står utenfor kirken likevel ønsker at barnet skal få en kristen oppdragelse, kan barnet bli døpt etter nærmere avtale med presten. Man forutsetter at barn som gjennom dåpen er blitt medlem av Den norske kirke, deltar i kirkens dåpsopplæring.

 

Konfirmasjon
Konfirmasjon bygger på at konfirmanten er døpt i Den norske kirke, eller i et annet kristent trossamfunn. Udøpte kan delta i konfirmasjonsforberedelsene, men kan ikke delta ved forbønnshandlingen på konfirmasjonsdagen. Stadig flere unge, og voksne, blir døpte  i forbindelse med konfirmasjonen. Antall voksendøpte er stigende i de fleste folkekirkene i Europa.

 

Kan jeg gifte meg i kirken hvis jeg melder meg ut?
Ikke nødvendigvis. Kirkelig vigsel kan man ikke kreve om ingen av brudeparet hører til Den norske kirken. At den ene av brudeparet er medlem vil normalt være tilstrekkelig for at vigsel kan skje i kirken.

 

Kan jeg være fadder hvis jeg ikke er medlem?
Fadder kan normalt bare den være som er medlem av Den norske kirke. En fadder påtar seg viktige oppgaver når det gjelder den kristne opplæringen av den døpte. Som fadder kan man likevel velge personer som er medlem av et annet kristent trossamfunn og som ikke forkaster barnedåpen. En fadder skal kunne bevitne at barnet er døpt, og blir ikke slettet fra dåpsregisteret i kirkeboka selv om han/hun melder seg ut av kirken.

 

Kan jeg gravlegges av en prest i Den norske kirke hvis jeg ikke er medlem ?
Kirkelig gravferd blir som regel ikke gjennomført når avdøde har stått utenfor kirken. Dersom de nærmeste pårørende ønsker kirkelig medvirkning ved gravferden, har presten likevel anledning til å forrette kirkelig gravferd.

 

Kan jeg benytte kirken som seremonisted til gravferd hvis jeg ikke er medlem i Den norske kirke?
Ja, andre kristne kan be om å få leie kirken dersom seremonien blir ledet av en pastor eller forstander i et annet kirkesamfunn. Dersom gravferden ikke blir forrettet etter et kristent ritual kan man ikke bruke kirkerommet.

 

Kan jeg melde meg inn i Den norske kirke senere hvis jeg har meldt meg ut?
Det er fullt ut mulig å melde seg inn i kirken igjen, og det er også mulig for folk som før ikke har vært medlem å melde seg inn. Har du hatt kristen dåp som barn eller voksen, vil du ikke bli døpt på nytt når du melder deg inn.

Kan jeg stemme ved kirkevalget når jeg ikke er medlem?
Nei, det er bare medlemmene i kirken som har stemmerett ved kirkelige valg. Utmeldte kan ikke delta ved menighetsrådsvalg eller stemme på menighetsmøtet.
Kun medlemmer kan ta på seg kirkelige verv. Utmeldte kan ikke velges inn i menighetsråd, bispedømmeråd, o.l.
Man må være medlem i kirken for å inneha kirkelige stillinger. Det gjelder ikke bare prestestillinger, men også organister, kirketjenere, kirkeverger osv.

De borgerlige rettighetene forblir uendret ved inn- eller utmelding av Den norske kirke.
Økonomisk har kirkemedlemskap ingen personlige følger. Det er ikke egen kirkeskatt i Norge. Alle registrerte tros- og livssynssamfunn mottar støtte pr. medlem fra stat og kommune tilsvarende satsene til Den norske kirke pr. medlem.