Kirkevalget 2019 - Supplerende nominasjon
Kirkevalget 2019 - Supplerende nominasjon

I Flekkefjord sokn er det behov for flere kandidater på lista til menighetsrådsvalg.

Det åpnes derfor for supplerende nominasjon. Dette er hva valgreglene sier om

supplerende nominasjon ved menighetsrådsvalg:

 

4.7.1 Supplerende nominasjon ved menighetsrådsvalg

Det skal kun åpnes for supplerende nominasjon ved valg av menighetsråd dersom

to vilkår er oppfylt. For det første er det et krav om at nominasjonskomiteen ved

valg av menighetsråd ikke lykkes med å fremskaffe et tilstrekkelig antall kandidater

innen listefristen. For det andre er det et vilkår at det ikke foreligger listeforslag fra

andre enn nominasjonskomiteen. Begrunnelsen for dette er at dersom det er to

listeforslag, vil det være nok kandidater ved valget til at man vil kunne få valgt et

fulltallig menighetsråd. Dersom disse vilkårene er oppfylt, plikter valgstyret å åpne for

supplerende nominasjon. Valgstyret skal da kunngjøre dette innen 6. mai, med frist til

kl. 12 den 5. juni 2019.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon

skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.

Underskriftene skal være skrift på papir.

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

• En oversikt over kandidatenes fødselsdato.

• En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på

forslaget.

Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at

vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

Valgstyret skal innen 7. juni i valgåret avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene.
Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne.

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten. Dette ivaretas ved at forslaget legges inn i valgmodulen.
Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning.

 

Skjema for "Forslag til kandidat".